Skip to content

Customer Service 714.482.4889

Free shipping on all orders $100+

Nail News

Cách xin Visa đi Việt Nam 5 năm chỉ mất chưa tới $25, ai cũng làm được

by Shopify API 06 Apr 2023
Các bước xin visa đi Việt Nam khi bạn không ở gần Lãnh sự quán Việt Nam, tất cả gửi bằng đường bưu điện và mất chưa tới $25 cả tiền ảnh passport và tem phí.
Bước 1: Vô link này điền thông tin của mình. Tiếng Việt nên không khó. Điền xong thì in ra và ký tên. Khúc cuối nó có hiện ra cái confirmation number, nhớ chụp lại biết đâu sau này phải dùng tới. Link đăng ký Lãnh Sự Quán VN
 
Bước 2:. 2 passport photos. Mình chụp ở Walmart $7.99. 1 photo thì dán vô cái form, 1 cái gửi kèm theo.
 
Bước 3: Copy passport Mỹ, còn ít nhất 1 năm nhé. Cái này quan trong nè, cái copy US PASSPORT này phải được notorized nhé. Vì sau khi nhận được giấy tờ của mình, Lãnh sự quán đã gọi điện và yêu cầu mình là phải notorized.
 
Bước 4: Sẽ có một list hiện ra khi mình khai xong cái link, yêu cầu những giấy tờ nào mình nên nộp theo để chứng minh mình là người Việt Nam. Mình nộp giấy khai sinh Việt Nam. Passport Việt Nam hết han cũng được nhé. Con mình thì mình nộp bản sao birth certificate (giấy khai sanh), chồng mình thì mình gửi copy marriage certificate (giấy hôn thú).
 
Bước 5: $10 tiền phí giấy tờ, ký check gửi cho CONSULATE OF VIET NAM IN NEW YORK. Kèm trong thư luôn
 
Bước 6: Ra post office để gửi đi. Mình mua tracking number chiều đi, chiều về luôn cho chắc. Bưu điện USPS có miễn phí bao thư nên không bị tốn tiền nhé. Gửi đi thì ghi địa chỉ người nhận là "CONSULATE OF VIET NAM IN NEW YORK". Nhét thêm 1 cái bao thư có tracking number chiều gửi về lại mình nữa nhé. Bao thư chiều về nhất định phải có tên và địa chỉ của mình không thôi thì lãnh sự quán sẽ không biết phải gửi đi đâu.
 
Địa chỉ mình sẽ gửi thư tới:
***Address Consulate of Viet Nam New York
866 U.N. Plaza, suite 435
New York, NY 10017
 
Nếu bạn cần trợ giúp, thì email lãnh sự quán VN ở địa chỉ: lsvn866ny@gmail.com - Đừng phone vì họ sẽ không bắt máy
Mình có thời gian nên mình tự làm. Ai có khả năng và tiền thì có thể nhờ làm dịch vụ, khoảng $150 nhưng không phải lo nghĩ gì hết. Nếu giấy tờ nộp đầy đủ thì khoảng một tuần là sẽ có được Visa thôi.
Good luck.
Cre: Ngan Vuong
930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post
Someone recently bought a
[time] ago, from [location]

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Nails Deal & Beauty Supply
Try AZURA Base & Top at NO COST, receive a 100% cashback offer

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping