Skip to content

Customer Service 714.482.4889

Free shipping on all orders $100+

Nail News

Một Số Hiểu Lầm Về Credit Score mà ở Mỹ nên tránh

by 1 07 Apr 2023

Một Số Hiểu Lầm Về Credit Score mà ở Mỹ nên tránh

Credit Score là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi xét duyệt đơn vay mượn, mở thẻ tín dụng hay mua nhà. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có những hiểu lầm về điểm số tín dụng của mình, đặc biệt là trong việc tăng điểm và duy trì điểm số tốt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và giải đáp một số hiểu lầm phổ biến về Credit Score, giúp bạn có được sự hiểu biết đầy đủ và chính xác nhất để quản lý tài chính của mình một cách hiệu quả.

Để trả nợ mà không bị mất điểm, nên trả những balance nhỏ trước?

Đầu tiên, không nên để một balance nhỏ trong tài khoản của bạn vì điều này không làm tăng điểm của bạn. Thay vào đó, trả nợ đầy đủ sau mỗi lần mua sắm. Balance không ảnh hưởng đến điểm số tín dụng, tuy nhiên, việc sử dụng balance quá cao (utilization) có thể ảnh hưởng đến điểm số tín dụng. Tính toán tỷ lệ utilization của bạn bằng cách chia số tiền bạn đã sử dụng trên tổng hạn mức của thẻ tín dụng. Tỷ lệ utilization trên 20% không được khuyến khích. Nếu có thể, nên thanh toán toàn bộ số tiền đã sử dụng sau mỗi lần mua sắm.

Chỉ cần một thẻ tín dụng để build điểm cao?

Nếu bạn nghĩ chỉ cần có một tài khoản để xây dựng điểm tốt nhất, bạn đang lầm. Không cần phải sở hữu nhiều tài khoản để có điểm số tín dụng tốt. Credit mix chiếm 10% và càng nhiều loại tài khoản, điểm của bạn càng cao. Đó có thể là revolving debt (thẻ tín dụng), installment loan (học sinh vay, vay mua ô tô, vay mua nhà...). Một tài khoản thẻ tín dụng đủ để xây dựng điểm số tín dụng tốt nhất (từ 750 đến 800 điểm). Credit mix chiếm 10% trong việc tính điểm số tín dụng, vì vậy nếu bạn chỉ có một tài khoản thẻ tín dụng nhưng hoàn thành xuất sắc các tiêu chí khác như lịch sử thanh toán và sử dụng balance thấp, điểm số tín dụng của bạn vẫn có thể đạt tốt. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều loại tài khoản tín dụng khác nhau như thẻ tín dụng, vay tiêu dùng, vay mua nhà, v.v. thì bạn sẽ có cơ hội đạt được điểm số tín dụng cao hơn.

Đóng tài khoản tín dụng không làm mất điểm?

Đóng tài khoản có thể ảnh hưởng đến điểm của bạn nếu không tính toán cẩn thận. Vì vậy, hạn chế đóng tài khoản trừ khi bạn không còn sử dụng nó và vẫn phải đóng phí. Nếu bạn đóng tài khoản, utilization rate có thể tăng lên, ảnh hưởng đến điểm của bạn. Không nên đóng tài khoản thẻ tín dụng trừ khi bạn không sử dụng nó và vẫn phải trả phí hàng tháng. Việc đóng tài khoản thẻ tín dụng có thể làm giảm điểm số tín dụng của bạn do tỷ lệ utilization tăng lên. Ví dụ, nếu bạn có tổng hạn mức 10,000 đô la và đã sử dụng 5,000 đô la, nếu bạn đóng một tài khoản thẻ tín dụng khác, tổng hạn mức sẽ giảm xuống còn 6,000 đô la và tỷ lệ utilization sẽ tăng lên 83%. Tuy nhiên, nếu bạn tính toán và tin rằng tỷ lệ utilization sau khi đóng tài khoản vẫn ở mức 20-30%, bạn có thể đóng

Trả hết tiền nợ trong Collection là không ảnh hưởng điểm tín dụng?

Nếu bạn để nợ vào Collection và trả nợ sau đó, điểm của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Một nợ Collection có thể ở trong báo cáo tín dụng của bạn đến 7 năm, ảnh hưởng đến khả năng mở thẻ tín dụng và vay mượn. Vì vậy, hãy tránh nợ và trả nợ đầy đủ để giữ điểm tốt.

930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post
Someone recently bought a
[time] ago, from [location]

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Nails Deal & Beauty Supply
Try AZURA Base & Top at NO COST, receive a 100% cashback offer

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping