Posted on by TRANG NGUYEN

employee và self employed/independent contractor đối với Sở lao động tại Mỹ là hai tính chất khác nhau. Thợ nail là employee thì đúng là nhân viên chính thức còn self employed/independent contractor lại có thể hiểu là nhân viên hay chính thức, hay là nhân viên tự do. Sự khác nhau có thể nhận biết là nhân viên thì chủ tiệm phải khai thuế và giữ lại khoản để nộp kể cả tiền tips, còn nhân viên tự do thì trách nhiệm của chủ tiệm và thợ nail ngang bằng, giống như người thợ đó chỉ mướn chỗ trong tiệm của bạn.

Nếu chủ tiệm xác định thợ nail là employee, luật thuế vụ bắt buộc chủ tiệm phải tạm thu một phần tiền lương của người thợ vào mỗi kỳ lương để nộp trước cho cơ quan thuế vụ các khoản thuế lợi tức liên bang (và thuế lợi tức theo luật tiểu bang, nếu có), thuế An Sinh Xã Hội và Medicare theo luật liên bang “Federal Insurance Contributions Act” (FICA), là các khoản thuế căn bản mà người employee phải chịu. Mức tạm thu các khoản thuế theo luật FICA sẽ dựa vào thông tin từ mẩu W-4 mà người “employee” nộp cho chủ tiệm khi được thâu nhận. Về phía chủ tiệm cũng phải đóng góp phần thuế An Sinh Xã Hội, Medicare, và bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp cho “employee” theo quy định của đạo luật liên bang “Federal Unemployment Tax Act” (FUTA).

Ngược lại, trong một số ngành nghề mà trong đó có nghề làm Nail, người thợ Nail vừa có thể là employee, nhưng cũng có thể là self-employed/independent contractor làm việc độc lập, không dưới sự điều khiển và kiểm soát của chủ. Theo luật thuế vụ liên bang, nếu người thợ Nail là self/employed/independent contractor, chủ tiệm sẽ không cần tạm thu hay đóng góp bất cứ loại thuế nào cho người thợ đó. 

Thông thường, người thợ Nail làm việc dưới dạng self employed/independent contractor là người thuê chỗ làm việc độc lập trong tiệm Nail. Người self employed/independent contractor sẽ nhận 100% số tiền của khách hàng trả cho, rồi thanh toán tiền thuê chỗ làm cho chủ tiệm theo sự thỏa thuận giữa đôi bên, và người self employed/independent contractor có bổn phận phải đóng thuế tự doanh trên lợi tức của mình theo quy định của luật liên bang. Theo luật của một số tiểu bang, người thợ Nail làm việc độc lập còn được gọi là “chair/booth/space renter,” và được kể như là người đi thuê chỗ để làm việc trong tiệm của chủ.

Theo cơ quan thuế vụ IRS, người lao động được xem là employee nếu người đó phải làm việc theo các nguyên tắc của chủ; được sự huấn luyện hoặc chỉ dẫn của chủ; làm một công việc đồng nhất với việc kinh doanh của chủ; phải tự mình làm việc chứ không được cho người khác thầu lại; làm việc thường xuyên và dài hạn với một chủ; phải làm theo ngày giờ ấn định; phải làm việc tại cơ sở của chủ; phải thường xuyên báo cáo công việc với chủ; được trả lương theo định kỳ; được bồi hoàn các phí tổn liên hệ đến việc làm; dùng dụng cụ và vật liệu của chủ; không có vấn đề lời hay bị lỗ lã trong công việc; chỉ làm việc cho một người chủ chứ không quảng cáo việc làm của mình cho công chúng; có thể bị sa thải hay tự động nghỉ việc bất kỳ lúc nào mà không bị trách nhiệm.

Nguồn: tham khảo