Skip to content

Customer Service 714.482.4889

Free shipping on all orders $100+

Nail News

Chủ tiệm nail coi chừng kiểu lừa mới tại Mỹ, khách ăn gian tiền thối

by 1 06 Apr 2023
Cộng đồng người gốc Việt và gốc Á Châu tại tiểu bang Utah đang cảnh báo về một trò lừa đảo tiền thối đang lan rộng ở nhiều tiệm nail trong khu vực này. Theo đài FOX 13, một tiệm US Nails ở Draper, do cô Tâm Lê và gia đình làm chủ, đã tránh được một vụ lừa đảo tiền thối. Tuy nhiên, nhiều tiệm nail khác ở Utah không may mắn như vậy. Cô Tammy Nguyễn Lưu, phó chủ tịch cộng đồng Việt Nam Utah, cho biết hơn 50 tiệm nail ở Utah đã bị lừa đảo tiền thối chỉ trong ba ngày gần đây. Cô cũng nói rằng nhiều tiệm nail ở California và Nevada đã liên hệ với cô và cho biết họ cũng đã bị hai kẻ lừa đảo tìm cách lừa đảo tiền thối. Theo cô Tammy, trong vụ lừa đảo tiền thối, hai kẻ gian sẽ đến tiệm nail và yêu cầu trả tiền trước. Sau đó, họ sẽ nói không muốn dịch vụ và yêu cầu được trả lại tiền. Khi nhận được tiền thối, họ sẽ yêu cầu đưa lại tờ tiền lớn hơn và yêu cầu giữ lại tiền thối. Sau đó, họ sẽ bỏ đi mà không trả lại đầy đủ số tiền thối. Cô Tammy và cô Tâm đều cho rằng các tiệm nail bị nhắm đến vì chủ là người gốc Á Châu, gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ và không muốn báo cảnh sát. Cô Tammy khuyến cáo cộng đồng nên cảnh giác và không nên cho khách trả tiền trước. Ngoài ra, cô còn khuyến nghị nên có camera an ninh để ghi lại số xe của khách hàng. Cô Tammy cũng cho biết rằng hai kẻ gian thường nói tiếng Anh với giọng Ấn Độ và lái một chiếc xe minivan Toyota màu trắng có biển số Texas. Cộng đồng đang kêu gọi mọi người cùng chung tay để ngăn chặn và báo cáo các trường hợp lừa đảo tiền thối cho cảnh sát.
930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post
Someone recently bought a
[time] ago, from [location]

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Nails Deal & Beauty Supply
Try AZURA Base & Top at NO COST, receive a 100% cashback offer

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping