Skip to content

Customer Service 714.482.4889

Free shipping on all orders $100+

Nail News

Tin vui cho chủ tiệm: được phép trả lương cho thợ nail bằng 1099 cho đến hết 1/2025

by 1 06 Apr 2023
Dân biểu Janet Nguyễn vừa thông báo rằng AB 1561 đã được Quốc Hội California thông qua, cho phép thợ nail làm việc độc lập đến tháng Giêng năm 2025. Theo thông cáo của bà, vào năm 2019, đạo luật AB 5 đã gây khó khăn cho những người làm việc độc lập, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Riêng ngành thẩm mỹ, chỉ có thợ nail được miễn trừ. Tuy nhiên, đây chỉ là miễn trừ tạm thời, đến ngày 1 tháng Giêng năm 2022 thì sẽ hết hiệu lực. Dân biểu Janet Nguyễn cho biết: “Ngành nail đã bị kỳ thị và không được quan tâm đến. AB 1561 sẽ cho ngành này thêm thời gian để làm việc với tư cách là người làm việc độc lập theo lựa chọn của họ. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đồng viện ở Sacramento để đảm bảo ngành nail được gia hạn vĩnh viễn.” Dân biểu Janet Nguyễn cho biết, bà luôn quan tâm đến sự công bằng cho ngành nail. Bà đã đệ trình đạo luật AB 231 để ngành nail được gia hạn vĩnh viễn vào đầu năm nay. Đạo luật này nhằm nhắc nhở về sự bất công và bắt đầu cuộc thảo luận về việc sửa đổi quy định hiện tại. Vì đây là một vấn đề quan trọng và thời gian không còn nhiều, dân biểu đã cùng các đồng viện thảo luận thành công để đưa ngành nail vào dự luật của Ủy Ban Lao Động và Việc Làm, AB 1561. Dân biểu cho hay, 80% thợ nail và chủ tiệm nail ở California là người Mỹ gốc Việt. Đây là ngành tạo ra việc làm lớn nhất cho cộng đồng, đặc biệt là ở Orange County, nơi có số lượng người tị nạn Mỹ gốc Việt đang sinh sống lớn nhất ngoài Việt Nam. “Sự ủng hộ mạnh mẽ của tôi đối với AB 1561 thể hiện cam kết của tôi là một dân biểu đại diện cho quý đồng hương trong Địa Hạt 72. Tôi sẽ luôn đại
930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post
Someone recently bought a
[time] ago, from [location]

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Nails Deal & Beauty Supply
Try AZURA Base & Top at NO COST, receive a 100% cashback offer

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping