Skip to content

Customer Service 714.482.4889

Free shipping on all orders $100+

Nail News

(Des Moines) Một chủ tiệm nail bị hành hung bầm tím mặt vì khách không chịu trả tiền

by Shopify API 06 Apr 2023
Một chủ tiệm nail tại Des Moines ở phía nam đã bị hành hung khi cố bắt người khách trả tiền dịch vụ. Kẻ tấn công đã hành hung cô chủ bầm tím mặt mày và đầy máu. Mau Deng, chủ tiệm Rachael’s Nails and Spa, cho biết: 'Tôi rất sợ. Deng sợ hãi vì cô ấy nói rằng một trong những khách hàng của cô ấy đã hành hung cô ấy. Deng nói rằng cô ấy đã làm móng tay cho người phụ nữ hôm thứ Sáu để chuẩn bị cho mùa lễ sắp tới, và người phụ nữ  đótừ chối trả tiền. “Tôi đi khóa cửa và nói nếu bạn không trả tiền, tôi sẽ gọi cảnh sát. Và cô ấy nói nếu bạn không mở cửa, tôi sẽ đánh bạn, ”Deng nói. Người này đã xông vào đánh Deng, những cú đánh thẳng vào mặt và mắt khiến hậu quả không có gì có thể diễn tả. Vụ tấn công khiến kệ sơn móng tay bị vỡ, vết máu trên tường, nhiều vết bầm tím trên đầu và mặt của Deng. Cô ấy đã chụp những bức ảnh của mình sau vụ hành hung để làm bằng chứng, để cho thấy việc đánh đập bạo lực như thế nào. Deng nói rằng con trai của nghi phạm đã lấy điện thoại của cô và cố ý đập vỡ nó. Nhưng cô ấy đã có thể gọi cảnh sát, cơ quan công lực ngay lập tức có mặt và chính họ cũng bất bình và cho rằng đây là một hành động rất trơ trẽn. Huynh Anh Tuan / Theo KCRG
930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post
Someone recently bought a
[time] ago, from [location]

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Nails Deal & Beauty Supply
Try AZURA Base & Top at NO COST, receive a 100% cashback offer

Recently Viewed

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping